Användarvillkor för Music Handshake

Dessa villkor reglerar ditt användande av samtliga av Music Handshakes (härefter angivet som MH) tillhandahållna tjänster. Dessa villkor konstituerar i och med ditt godkännande ett bindande avtal mellan dig och MH.

Se även vår integritetspolicy och hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter.

Godkännande av användarvillkoren

MH rekommenderar att ni läser igenom användarvillkoren noggrant. Ditt godkännande av dessa villkor är en förutsättning för att du ska kunna använda de av MH tillhandahållna tjänsterna. All form av användning av de av MH tillhandahållna tjänsterna kommer att betraktas som ett godkännande av dessa villkor.

Ändring av användarvillkoren

MH förbehåller sig rätten att när som helst och på vilket sätt som helst ändra i dessa användarvillkor. Det datum då användarvillkoren senast uppdaterades står att finna längst ned på denna sida. Du är som användare av MH:s tjänster ansvarig att hålla dig uppdaterad kring ändringar av MH:S användarvillkor.

Vid större förändringar av användarvillkoren kommer MH att meddela dig om detta med minst 10 dagars varsel. Antingen genom ett meddelande genom MH:s hemsida eller genom e-post till den e-postadress du angett vid registrering.

Du har ingen skyldighet att fortsätta använda de av MH tillhandahållna tjänsterna vid förändring av användarvillkoren. Ett fortsatt användande av tjänsterna kommer dock att tolkas som ett godkännande av de förändrade och nya användarvillkoren.

Beskrivning av de av MH tillhandahållna tjänsterna

MH:s tjänster består av tillhandahållandet av en kommunikationsplattform mellan användare med syftet att skapa möjligheter och tillfällen för dessa att mötas och genomföra gemensamma projekt. Denna plattform har även sökfunktioner för att maximera chanserna för dig att komma i kontakt med andra användare med liknande preferenser. När du och en annan användare beslutar att ni vill genomföra ett gemensamt projekt bistår MH därefter er med ett avtal innehållande allt det som ni har kommit överens om. Avtalet upprättas med er som parter medan MH endast tillhandahåller avtalet.

Ditt användande av tjänsterna

Ditt användande av tjänsterna ger dig rätten att:

 • Ladda upp material i form av bilder, videoklipp samt ljudklipp för att marknadsföra och utveckla din profil.
 • Kommunicera med andra användare av tjänsterna.
 • Sluta avtal med andra användare av tjänsterna kring utförande av uppdrag i form av artistiska framträdanden.

De ovan angivna rättigheterna existerar endast när de utövas inom ramen för användarvillkoren. En förutsättning för att rättigheterna skall gälla är att de utövas utan att någon av nedan angivna restriktioner överträds. Det är din skyldighet som användare av MH:s tjänster att beakta och ej överträda dessa restriktioner.

 • Det är förbjudet att ladda ned eller på annat sätt kopiera material (oavsett materialets form) som finns på MH:s hemsida. Detta oavsett vem som har tillgängliggjort materialet, om det inte är du som har laddat upp materialet.
 • Det är förbjudet att på något sätt använda något slags material från MH:s hemsida i syfte att skapa en konkurrerande tjänst.
 • Det är förbjudet att försöka ta bort eller på annat sätt ändra upphovsrättsligt skyddad information som finns på MH:s hemsida.
 • Det är förbjudet att tillåta tredje part ta del av information från MH som enbart varit ämnad för dig.
 • Det är förbjudet att använda plattformen för att på något sätt tillgängliggöra material som
  • Förespråkar våld, hat mot, eller på annat sätt nedvärderar eller kränker annan baserat på etnicitet, kulturell identitet, religiös uppfattning, funktionshinder, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller annan av MH ansedd rimlig orsak.
  • På något sätt inkräktar på tredje parts upphovsrätt eller rätt i annan form.
  • På något sätt strider mot gällande lag, förordning, föreskrift, domstolsbeslut eller på annat sätt är eller av MH rimligen kan anses olagligt.
  • Innehåller någon form av mjukvara i form av exempelvis virus som på något sätt kan skada MH:s hemsida eller övriga tjänster.
  • Innehåller någon form av information som på något sätt kan skada MH.
  • Innehåller otillåten marknadsföring. Allt publicerat material som syftar till annat än att marknadsföra din profil på MH:s hemsida anses som otillåten marknadsföring.
 • Allt handlande eller uppmuntrande till handlande som på något sätt kan innebära brott är förbjudet.
 • Det är förbjudet att hyra ut, sälja eller på annat sätt tillgängliggöra någon av de rättigheter eller möjligheter som MH:s tjänster ger dig till tredje part.
 • Det är förbjudet att använda eller försöka använda ett konto, lösenord eller någon annan slags information som tillhör någon annan än dig själv.
 • Det är förbjudet att samla in personuppgifter eller någon slags personlig information om andra användare av tjänsten.

Genom att använda någon av MH:s tjänster godkänner och ikläder du dig dessa ovan angivna rättigheter och skyldigheter. Därmed godkänner du även att MH har rätt att radera ditt konto eller ta annan lämplig åtgärd om du skulle bryta mot något av användarvillkoren.

Ditt material

Allt material som du laddar upp, överför eller på annat sätt tillgängliggör annan genom MH:s tjänster genereras, ägs och kontrolleras enbart av dig, och därmed ej av MH.

MH hävdar ingen äganderätt till något av det material du genererar och genom att använda MH:s tjänster tar du, och enbart du, ansvar för allt material som du på något sätt genererar. Därmed tar du även allt ansvar för alla slags tvister som kan komma att uppstå i samband med material som du genererar på någon av MH:s tjänster. Vid eventuell tvist ska MH därför hållas helt utan ansvar.

Du svarar själv för att du har erforderligt upphovsrättsligt tillstånd för allt tillgängliggörande av material som du genererar på någon av MH:s tjänster.

Allt slags upphovsrättsligt intrång i tredje mans rätt kan leda till avstängning från tjänsten och att ditt konto raderas.

MH:s avtalslicens

MH har införskaffat en avtalslicens av STIM som ger dig rätten att på de av MH tillhandahållna tjänsterna lägga upp eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk framförda av dig.

MH:s användande av ditt material

Genom att ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra material genom någon av MH:s tjänster ger du MH en kostnadsfri, icke-exklusiv rätt att göra materialet tillgängligt för allmänheten samt använda det på annat sätt som MH anser lämpligt.

När du plockar ned eller på annat sätt inte längre tillgängliggör någon form av material, som du tidigare gjort tillgängligt, från någon av MH:s tjänster upphör MH:s rätt att använda materialet att gälla. Detta förutsätter dock att materialet görs otillgängligt på samtliga MH:s tjänster.

Externa webbsidor och tjänster

Vissa av MH:s tjänster kan komma att kunna nås och tillgängliggöras via externa tjänster, såsom andra hemsidor eller appar. MH tar inget ansvar för det material som kan komma att finnas på dessa sidor eller för någon aktivitet som kan komma att ske på någon av dessa sidor eller i samband med användandet av någon av dessa sidor.

Förbehåll för ändring av de av MH tillhandahållna tjänsterna

MH förbehåller sig rätten att närsomhelst och på vilket sätt som helst genomföra ändringar i samtliga av de av MH tillhandahållna tjänsterna. Användare äger ingen rätt till ersättning eller kompensation till följd av att MH slutat, ändrat i eller avaktiverat speciella funktioner via MH:s tjänst.

MH:s rätt att radera material

MH reserverar sig rätten att närsomhelst radera material som du har tillgängliggjort genom någon av MH:s tjänster om MH anser att materialet på något sätt strider mot MH:s användarvillkor, tredje mans rätt, gällande lag, förordning, föreskrift, domstolsbeslut eller på annat sätt är eller av MH rimligen kan anses olämpligt.

Avstängning och radering av konto

MH reserverar sig rätten att närsomhelst stänga av dig från någon eller samtliga av MH:s tjänster och/eller radera ditt konto. Avstängning och/eller radering av konto kan komma att ske i fall då du uppvisar beteende som på något sätt strider mot vad som framgår av p.4 av detta avtal eller på annat sätt är eller av MH rimligen kan anses olämpligt.

Tillfällig avstängning från konto

MH reserverar sig rätten att närsomhelst tillfälligt stänga av dig från ditt konto och från någon eller samtliga av MH:s tjänster. Om så sker ska MH i den mån det är möjligt meddela dig om detta samt ge skäl till varför denna avstängning skett. Tillfällig avstängning kan exempelvis ske på grund av att du har uppvisat otillåtet beteende vid användandet av någon av MH:s tjänster eller i och med en förändring av den tillhandahållna tjänsten.

Dina kontakter med tredje man och upprätthållande av avtal mellan dig och tredje man

MH tar inget ansvar för upprätthållandet av avtal mellan dig och tredje man eller för andra rättsliga problem som kan uppstå vid kontakt mellan dig och tredje man.

Överlåtelse till tredje man

MH har närsomhelst rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till tredje man. Du saknar rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till tredje man.

Integritetspolicy

MH rekommenderar starkt att du läser igenom MH:s integritetspolicy där bestämmelser anges om vilka rättigheter du har i och med MH:s behandling av dina personuppgifter. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du också att du har läst igenom MH:s integritetspolicy samt att du godkänner dessa i sin helhet.

Vid villkors ogiltighet

Om något av villkoren i dessa användarvillkor skulle komma att anses stå i strid med gällande rätt eller på annat sätt vara ogiltigt ska detta villkor ej tillämpas. Att ett villkor ej tillämpas ska dock ej påverka de övriga villkoren i dessa användarvillkor eller dessa användarvillkors giltighet som helhet.

Tillämplig lag och tvist

Dessa användarvillkor skall i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av dessa användarvillkor skall avgöras av allmän svensk domstol.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 12 januari 2019

Okänd titel

00:00

00:00