Integritetspolicy för Music Handshake

Välkommen till Music Handshakes (härefter angivet som MH), en tjänst tillhandahållen av LiveFair AB, integritetspolicy. Här förklaras hur MH arbetar med att samla in, lagra, behandla och på annat sätt använda din personliga information när du använder någon av MH:s tjänster.

Allmänt

Denna integritetspolicy gäller endast i förhållande till de tjänster som helt kontrolleras av MH. Externa tjänster som kan vara tillgängliga genom någon av MH:s tjänster omfattas alltså ej av MH:s integritetspolicy. MH tar därmed inget ansvar i förhållande till hur din personliga information behandlas av andra tjänster än de som helt kontrolleras av MH.

Våra digitala kanaler kan tillåta dig att länka till andra webbplatser på Internet via direkta länkar eller genom applikationer som ”share” eller ”like”-knappar, och andra webbplatser kan också innehålla länkar till våra digitala kanaler. Innehållet på sådana andra webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy, utan den integritetspolicy som anges av dessa tredjeparts webbplatser.

Godkännande av integritetspolicy samt samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att använda någon av MH:s tjänster bekräftar du att du har läst och godkänt denna integritetspolicy samt att du samtycker till att MH behandlar dina personuppgifter för det syfte som anges i p.4 (Syftet med MH:s insamling och behandling av dina personuppgifter). Du kan närsomhelst återta ditt samtycke till att MH behandlar dina personuppgifter genom att avsluta ditt konto på samtliga MH:s tjänster. Dina personuppgifter kommer då att raderas förutsatt att annan tillämplig lag inte kräver att dina personuppgifter eller delar av dessa lagras.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

MH:s rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter kan härledas från artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal mellan dig och MH som uppstår i och med ditt godkännande av MH:s användarvillkor och integritetspolicy och som därmed konstituerar din rätt att använda MH:s tjänster.

Syftet med MH:s insamling och behandling av dina personuppgifter

MH:s tjänster består av tillhandahållandet av en kommunikationsplattform mellan användare med syftet att skapa möjligheter och tillfällen för dessa att mötas och genomföra gemensamma projekt. Denna plattform har även sökfunktioner för att maximera chanserna för dig att komma i kontakt med andra användare med liknande preferenser. När du och en annan användare beslutar att ni vill genomföra ett gemensamt projekt bistår MH därefter er med ett avtal innehållande allt det som ni har kommit överens om. Avtalet upprättas med er som parter medan MH endast tillhandahåller avtalet.

Syftet med MH:s behandling av dina personuppgifter är att kunna tillhandahålla den ovan beskrivna tjänsten på ett effektivt sätt. Detta syfte kan delas upp i tre olika underpunkter som alla beskriver hur dina personuppgifter används och därmed varför en insamling är nödvändigt för att MH på ett effektivt sätt ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

 • Insamlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna föra en seriös och trovärdig kommunikation med andra användare.
 • Insamlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att sökfunktionen ska kunna koppla samman dig med andra användare med liknande preferenser.
 • Insamlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att MH ska kunna upprätta avtal mellan dig och din motpart och tillhandahålla dig och din motpart med avtal.

Genom att använda någon av MH:s tjänster samtycker du till att MH behandlar dina personuppgifter för det ovan angivna syftet. Du kan närsomhelst återta ditt samtycke till att MH behandlar dina personuppgifter genom att avsluta ditt konto på samtliga MH:s tjänster. Dina personuppgifter kommer då att raderas förutsatt att annan tillämplig lag inte kräver att dina personuppgifter eller delar av dessa lagras.

Vilken slags information samlar MH in och hur används den?

Nedan kommer de personuppgifter som MH samlar in av dig samt hur vi använder dessa personuppgifter att beskrivas.

 • Ditt namn - Denna information behövs för att du ska kunna skapa en korrekt profil, kommunicera med andra användare på ett trovärdigt sätt samt för att vi ska kunna hantera dig som användare.
 • Din email - Denna information behövs för att MH på ett effektivt sätt ska kunna kontakta dig med anledning av exempelvis en bokning, en lösenordsåterställning eller annan information.
 • Data från externa tjänster - MH behöver tillgång till viss data från olika externa tjänster, t.ex. sociala medier, som du använder för att du ska kunna registrera dig via exempelvis Facebook och Google. Vilken data som görs tillgänglig för MH via dessa externa tjänster går att finna hos respektive tjänsteleverantör.
 • Adressuppgifter - Denna information kan behövas för att bestämma plats för exempelvis ett evenemang eller ett artistprojekts utgångspunkt samt för att MH och MH:s användare ska kunna skicka fakturor och genomföra betalningar.
 • Ditt telefonnummer - Detta behövs för att underlätta kommunikationen mellan artistens och arrangörens kontaktpersoner men även för att MH ska kunna kontakta dig med viktiga information om det är nödvändigt.
 • Cookies - MH använder sig av cookies för att alla tillhandahållna tjänster kan fungera som de ska. Du kan läsa mer här: https://wwww.musichandshake.com/legal/cookie-policy
 • Tredjepartscookies - MH använder sig av tredjepartscookies för att analysera och förstå hur MH:s tjänster används.

Hur delas din information?

Din information kommer endast att delas med andra användare av de av MH tillhandahållna tjänsterna. Dina personuppgifter kommer inte att göras tillgängliga för en tredje part som befinner sig utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig vissa rättigheter när du samtycker till att MH behandlar dina personuppgifter. Dessa är som följer:

Rätt till information

Du har rätt att närsomhelst begära ut information av MH om hur dina personuppgifter behandlas.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Vidare har du rätt att få personuppgifter tillagda förutsatt att de är relevanta för MH:s syfte med personuppgiftsbehandlingen. Vid rättelse av personuppgifter kommer MH, förutsatt att det inte är omöjligt eller kräver en alltför betungande insats, att meddela de som har tagit del av dina felaktiga personuppgifter att rättelse har skett. Du har rätt att ta del av vem/vilka MH har lämnat ut dina personuppgifter till samt vilka MH som är mottagare av meddelande om att rättelse av dina personuppgifter har skett.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i ett antal olika situationer, de situationer som kan komma att bli relevanta vid din användning av MH:s tjänster är som följer.

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om du återkallar ditt samtycke.
 • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Vid radering av dina personuppgifter kommer MH, förutsatt att det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning, att underrätta de som dina personuppgifter har lämnats ut till om att radering har skett. Om du önskar har du rätt att ta del av vilka som är mottagare av meddelande om att radering av dina personuppgifter har skett.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om begränsning sker kommer MH att meddela dig innan begränsningen upphör. De tillfällen då du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad är som följer.

 • Om du har krävt rättelse av felaktiga personuppgifter kan behandlingen av dessa begränsas under den tid som krävs för den personuppgiftsansvarige att kontrollera de gamla och de nya uppgifternas riktighet.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig men du föredrar att behandlingen av dem begränsas framför att personuppgifterna raderas.
 • Om dina personuppgifter inte längre krävs för MH:s syfte med behandlingen av dina uppgifter, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Om du invänder mot MH:s behandling av dina personuppgifter kan behandlingen av dessa begränsas under den tid som krävs för den personuppgiftsansvarige att fastställa om det finns berättigade skäl för fortsatt behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om fortsatt behandling måste ske för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Vid begränsning av behandlingen av dina personuppgifter kommer MH, förutsatt att det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning, att underrätta de som dina personuppgifter har lämnats ut till om att begränsning av behandlingen har skett. Om du önskar har du rätt att ta del av vilka som är mottagare av meddelande om att begränsning av behandlingen av dina personuppgifter har skett.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att närsomhelst få ut de personuppgifter du har lämnat om dig själv, att lämna samma uppgifter till en annan personuppgiftsbehandlare eller, då det är tekniskt möjligt, kräva att MH direkt överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsbehandlare.

Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att invända mot MH:s behandling av dina personuppgifter. MH måste då upphöra med behandlingen om de inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du gör en invändning mot MH:s behandling och MH anser att de har skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter ska MH vid sin första kommunikation till dig meddela dessa skäl klart och tydligt. Du har även rätt att invända mot all behandling av dina personuppgifter som innebär direkt marknadsföring, direkt marknadsföring kan som skäl aldrig väga tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Rätt att inte blir föremål för ett beslut grundat på ett automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för, eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig. Automatiserat beslutsfattande är dock tillåtet om beslutet är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och MH eller om beslutsfattandet sker med ditt samtycke.

Klagomål

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig. Du har även rätt att överklaga datainspektionens beslut vid allmän domstol. Vidare har du rätt att föra talan vid allmän domstol mot MH:s personuppgiftsansvarig om du anser att hanteringen av dina personuppgifter inte har skett på ett korrekt sätt.

Rätt till skadestånd

Om dina uppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen (GDPR) och du lider materiell eller immateriell skada till följd av detta kan du ha rätt till skadestånd. Detta kan krävas direkt av MH, av MH:s personuppgiftsansvarig eller genom att föra en skadeståndstalan i allmän domstol.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor eller funderingar över vår integritetspolicy eller vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt p. 6.1-6.9 är du välkommen att kontakta oss på info@musichandshake.com

Hur skyddas din information?

 • Tjänsterna tillhandahålls över HTTPS för att säkerställa att informationsöverföringen är krypterad
 • Tillgång till informationen i systemen medges bara till de personer inom bolaget som absolut behöver det.

Hur länge lagras din information?

MH kommer att lagra dina personuppgifter under hela den tid som du använder någon av MH:s tjänster. När du raderar ditt konto på samtliga MH:s tjänster kommer även dina personuppgifter att raderas och MH:s lagring av dessa att upphöra utom i de fall då andra regler och lagar kräver att MH för register över viss information.

Ändring av integritetspolicyn

MH förbehåller sig rätten att när som helst och på vilket sätt som helst ändra i denna integritetspolicy. Det datum då den senaste uppdateringen av integritetspolicyn skedde går att finna nedan. Du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad med den senaste versionen av MH:S integritetspolicy.

Vid större förändringar av denna integritetspolicy, som exempelvis ett förändrat användande av dina personuppgifter, kommer MH att meddela dig om detta med minst 14 dagars varsel. Antingen genom ett meddelande genom MH:s hemsida eller genom e-post till den e-postadress du angett vid registrering.

Du har ingen skyldighet att fortsätta använda de av MH tillhandahållna tjänsterna vid en större förändring av integritetspolicyn, ett fortsatt användande av tjänsterna kommer dock att tolkas som ett godkännande av den förändrade och nya integritetspolicyn.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 27 januari 2022.

Okänd titel

00:00

00:00