Bokningsvillkor

Vid användande av bokningstjänster via Music Handshake godkänner du vid genomförd bokning även nedanstående villkor.
Tjänsterna tillhandahålls Parterna (Benämnda nedan “Artist” och “Arrangör”) genom tjänsten Music Handshake, utvecklad av LiveFair AB (559196-2252). LiveFair AB är ej part i bokningsavtalet och har därmed varken några skyldigheter eller rättigheter i förhållande till avtalet och inga anspråk kan därmed med stöd av detta avtal göras gällande i förhållande till LiveFair AB.

Avtalet

Parterna ingår vid bokningen ett avtal om att de ska genomföra ett gemensamt samarbetsprojekt där Artisten genomför ett musikaliskt framträdande på ett evenemang som arrangeras av Arrangören. Förutom dessa Bokningsvillkor tillhandahålls Artist och Arrangör ett avtal för signering. Ansvaret för att avtalet signeras på ett korrekt sätt och åtföljs ligger hos Parterna.

Beskrivning av avtalets särskilda del

Det av Music Handshake tillhandahållna Avtalets särskilda del innehåller bestämmelser som är särskilda för bokningen och Avtalet och som gemensamt förhandlats och fastställts av parterna.

Beskrivning av avtalets allmänna del

Det av Music Handshake tillhandahållna Avtalets allmänna del innehåller allmänna avtalsvillkor som gäller vid tillämpning av Avtalet.

Avtalets allmänna del

Arrangörens skyldigheter

Arrangören ansvarar för att det finns en erforderlig ansvarsförsäkring.

Arrangören är i de fall denne står för PA och/eller annan typ av ljudutrustning ansvarig för att denna utrustning är i funktionsdugligt och säkerhetsmässigt skick och motsvarar de krav som Artisten ställt eller som rimligen bör kunna ställas.

Arrangören ansvarar för att inga obehöriga personer finns på scen eller i omklädningsrum/loge (om sådant tillhandahålls) under evenemangstiden (från riggning till nedriggning).

Arrangören svarar för Artistens (med sällskap) säkerhet under evenemanget. Vid behov skall egna eller förordnade ordningsvakter finnas på plats.

Arrangören är vid inställt evenemang skyldig att omedelbart meddela bandet. Vid inställt evenemang 7 dagar innan evenemangsdatum är Arrangören skyldig att betala 50% av den ersättning som finns angiven i avtalets särskilda del. Vid inställt evenemang 3 dagar innan evenemangsdatum är Arrangören skyldig att betala 100% av den ersättning som finns angiven i avtalets särskilda del.

Arrangören är vid inställt evenemang skyldig att ersätta Artisten för eventuellt redan utlagd kostnad för resa samt för hyra av utrustning. Detta gäller oavsett hur lång tid innan evenemangsdatumet som evenemanget ställs in.

Det åligger Arrangören att för produktionen inbetala eventuella STIM-avgifter.

Arrangören har ej rätt att tillverka eller sälja, ej heller rätt att ge åt annan leverantör i uppdrag att tillverka eller sälja merchandise av något slag gällande Artisten (T-shirts, banderoller, programböcker, bilder etc), vare sig på papper, textil eller annat material, utan att separat skriftligt avtal i förväg upprättats med Artisten.

Arrangören försäkrar att Arrangören har för orten gällande rättigheter till genomförandet av detta arrangemang.

Artistens skyldigheter

Artisten med sällskap måste följa de regler som upprättats av Arrangören på evenemangsplatsen.

Artisten med sällskap är skyldiga att uppträda nyktra och opåverkade av droger och alkohol.

Artisten garanterar att andra avtal inte hindrar eller stör åtagandet enligt detta avtal. Om så är fallet ska Artistens skyldigheter enligt detta avtal prioriteras över Artistens skyldigheter enligt andra avtal.

Artisten är vid sjukdom skyldig att omedelbart meddela Arrangören detta. Sjukdom skall kunna styrkas med läkarintyg. Båda parternas åtagande enligt detta avtal upphävs vid sjukdomsfall som meddelats och styrkts på detta sätt.

Om Artisten får förhinder och av någon anledning inte kan medverka vid evenemanget är hen skyldig att meddela Arrangören detta, samt skälet för förhindret, omedelbart. Vid inställd medverkan vid evenemanget, annat än på grund av sjukdom, från Artistens sida kan Artisten bli skyldig att utbetala ersättning för den skada Arrangören lidit.

Artisten är skyldig att själv se till att personliga värdeföremål förvaras på ett betryggande sätt under evenemangstiden.

Artisten är skyldig att själv ha erforderliga sak- och transportförsäkringar.

Gemensamma villkor

Force Majeure, till vilket räknas krig, politiska omvälvningar, lockout eller strejk, eldsvåda, naturkatastrof eller andra förhållanden av jämförbar natur, befriar parterna från alla åtaganden enligt detta avtal. Dåligt väder räknas ej som force majeure. Parterna måste rätta sin planering efter rådande tänkbara omständigheter.

Båda parters företrädare måste vara myndiga, och i det fall att någon av parterna representerar ett företag ha firmateckningsrätt, för att avtalet skall anses juridiskt bindande. Skulle någon fela här har andra parten rätt till skadestånd enligt nedan.

Vid väsentligt åsidosättande av avtalsvillkor av någon av parterna har den andra parten rätt till ersättning i form av hela eller del av den i Avtalets särskilda del överenskomna ersättningen. Vid eventuella skador, olyckor och andra händelser som leder till försäkringsfall så ska den vållande parten stå för självrisk eller eventuella skadestånd till den drabbade.

Vid ena partens konkurs eller om part annars kommer på obestånd kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan genom skriftlig uppsägning undertecknad av behörig firmatecknare eller annan ansvarig.

Ingen av parterna skall själva eller med tredje part anordna någon form av ljud eller bildupptagning av repetitioner eller evenemanget utan att detta i förväg överenskommits skriftligen.

Samtliga skyldigheter och rättigheter som uppstår med detta avtal gäller bara mellan de avtalstecknande Parterna. Inga anspråk kan därmed med stöd av detta avtal göras gällande i förhållande till tredje man.

Detta avtal äger företräde framför alla tidigare mellan Parterna träffade avtal, såväl muntliga som skriftliga. Ändringar av eller tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och undertecknas av båda parter.

Med undantag av lokal, datum och tidpunkt är Parterna överens om att innehållet i detta avtal är konfidentiellt och att dess innehåll, inte utan att det mellan Parterna träffats en skriftlig överenskommelse undertecknad av båda Parterna, får delges tredje part.

Tvist

Bokningsavtalet regleras i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av allmän svensk domstol.

Okänd titel

00:00

00:00